Parshuram

Sci fi/Fantasy image by

Manoj Bhargav

Parashurama (Sanskrit: परशà¥Âà¤°à¤¾à¤®, ParaÅ›urāma), is the sixth avatar of Vishnu and belongs to the Second Age, and is the son of a Brahmin father Jamadagni and mother Renuka in Hindu mythology. He is considered one of the seven immortal (Chiranjivi) humans. He received an axe after undertaking a terrible penance to please Shiva, from whom he learned the methods of warfare and other skills. He fought back the advancing seas thus saving the lands of Konkan and Malabar. The coastal area of Kerala State along with the Konkan region, which is the coastal region of Karnataka, Goa and Maharashtra States, is also sometimes called Parashurama Kshetra (Parashurama's country). Parashurama is said to be a Brahmakshatriya ("warrior Brahman"), the first warrior saint. Parashurama is worshiped as a Founder (Mool Purush) of Chitpavan and Daivadnya Brahmin Communities.More at the link http://en.wikipedia.org/wiki/Parashurama


Published More than a year ago

Category MythologyBe the first to favourite this image.

This image is flagged as NSFW

More by Manoj Bhargav

More images like this